معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مکی سال رئیس جمهور سنگال به دعوت نخست وزیر ژاپن به منظور شرکت در کنفرانس موسوم به TICAD(2019) ، به یوکوها...
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ بازدید: ۶۰